Verzekeringen ondernemers

Als ondernemer koos je voor vrijheid, maar dat brengt wel enkele risico’s met zich mee. Bescherm alle onderdelen van je leven, ook je onderneming. Als onafhankelijke verzekeringsmakelaar in Dilbeek, Lennik en met uitbreiding tot het Pajottenland zoeken wij de beste verzekeringen voor u en uw bedrijf, op maat van uw behoeften en verlangens.

Als zelfstandige ,KMO of landbouwer ben je meer dan anderen blootgesteld aan diverse risico’s die jou of jouw activiteit kunnen beschadigen.

Eens je je realiseert wat er allemaal op het spel staat, is het niet onlogisch om beroep te doen op een specialist. Een specialist moet tijd, kennis en ervaring in de schaal leggen. Net datgene waar je bij ons kunt op rekenen.

Ga voor de beste ondersteuning. Zorg dat jij je kunt bezig houden met de dingen waar je echt goed in bent. De dingen waar je dagelijks je brood mee verdient. Wij zorgen met een persoonlijke aanpak en diensten op maat voor alle bijkomstigheden. Dankzij onze opvolging en ons advies kun jij op beide oren slapen.

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar dragen wij dan ook het Brocom-logo. Hierdoor zal u ten alle tijden een objectieve vergelijking (met kennis van zaken) tussen verschillende maatschappijen van ons kunnen verwachten. We bieden enkel producten aan van partners waar we zelf ten volle achterstaan.

Onze verzekeringen voor u:

Klik op uw verzekering naar keuze voor meer informatie.

Verzekering aansprakelijkheid

Privé hebben heel wat mensen een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor je onderneming is dat eigenlijk ook nodig.

Elke dag voeren u en mogelijk uw medewerkers tientallen opdrachten uit. Zij leveren producten en verlenen diensten aan uw klanten. Het is logisch dat er wel eens iets verkeerd kan gaan en dat men schadeloosstelling van u eist. U bent immers wettelijk verplicht tot herstel van de schade die door uw fout aan derden wordt veroorzaakt.

Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de rentabiliteit van uw onderneming. Een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid is dan ook een onmisbaar vangnet; ze vergoedt de schade die een derde lijdt als gevolg van een fout of nalatigheid in de exploitatie van uw bedrijf.

Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Als uitbater van een publiek toegankelijk gebouw bent u wettelijk verplicht om u te verzekeren tegen schade door brand of ontploffing. De meeste ruimten die permanent open staan voor publiek zoals restaurants, hotels, tentoonstellingsruimten, sportzalen, bioscopen enz., zijn wettelijk verplicht deze verzekering af te sluiten.Bezoekers en toevallige voorbijgangers kunnen gewond raken door brand en ontploffing van het gebouw.

Verzekering voertuigen

Uw wagenpark betekent een belangrijk kapitaal voor uw onderneming. Het kan personenwagens omvatten, lichte vrachtwagens en vrachtwagens, minibussen en autobussen, evenals allerlei aanhangwagens en werkrijtuigen, al dan niet onderworpen aan de verplichte verzekering.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is bij Wet verplicht voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg komt. Deze verzekering vergoedt de derden aan wie de schade werd veroorzaakt bij het gebruik van een van uw voertuigen.

De verzekering Voertuigschade verzekert uw voertuigen tegen brand, diefstal, glasbreuk, natuurelementen, aanraking met dieren en stoffelijke schade. Bovendien raden we je aan om je bij je keuze niet alleen te laten leiden ​door de hoogte van de premie. Het verschil? Het verschil zit ​in de service en extra voordelen die worden aangeboden.

Als je een ongeluk hebt, kan je dan bijvoorbeeld terecht bij je verzekeringsmakelaar? De assistentie van iemand met jaren ervaring is op die momenten van onschatbare waarde.

Verzekering vrachtwagen

Zorg dat je vrachtwagens en chauffeurs niet stilvallen. Heb je in je onderneming ​vrachtwagens en opleggers met een MTM van meer dan 3,5 ton? D​an is dit de verzekering waarmee je zowel je vrachtwagen als je chauffeurs beschermd.

Deze verzekering is dus speciaal voor vrachtwagens. Voor de continuïteit van ​je onderneming is het ​belangrijk dat de vrachtwagen en de chauffeurs kunnen blijven rijden. Een goede bescherming is dan ook onmisbaar.

We raden aan om de polis aan te vullen met ‘first assistance’. Zo wordt het voertuig niet alleen gerepatrieerd, indien nodig wordt het ook bewaakt.

bereken je premie

Verzekering patrimonium

Zelfs de beste medewerkers ter wereld kunnen niets voor de onderneming doen als hun werkplaats of “werktuigen” onbruikbaar zijn door schade, brand of diefstal. Een brandverzekering kan een volledige dekking tegen onheil en rampen bieden en kan onderschreven worden door eigenaars die hun patrimonium veilig wensen te stellen of door huurders om te voldoen aan hun huurcontract en hun huurdersaansprakelijkheid t.o.v. de eigenaar.

Wanneer uw onderneming door een schade wordt getroffen die wordt gedekt door een verzekering “materiële schade” moet u helemaal opnieuw beginnen. De heropbouw van de infrastructuur, de aankoop van nieuwe machines en de financiering van nieuwe stocks worden uiteraard vergoed door uw brandverzekering, maar de praktische uitwerking hiervan kost tijd. Tijdens deze periode krijgt u naar alle waarschijnlijkheid te maken met een terugval in uw zakencijfer en profiteert de concurrentie ervan om uw klanten binnen te halen.

Bovendien moeten uw vaste kosten zoals aflossingen en lonen zonder fout verder betaald worden. Om het hoofd te kunnen bieden aan deze uiterst moeilijke periode is het noodzakelijk om een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten.

De technologie staat niet stil. Bedrijven moeten steeds meer investeren in nieuwe en duurdere materialen machines. Een defect, schade of verlies van een machine kan bijgevolg zware financiële gevolgen hebben. De verzekering machinebreuk kan hier de nodige zekerheid bieden.

Hardware en software vormen een grote kostenpost voor KMO’s. Vaak zijn ze essentieel voor uw bedrijf.

Het is dan ook belangrijk dat ze goed verzekerd zijn bij een schadegeval. Via deze polis wordt de materiële schade aan allerlei elektrische en elektronische toestellen De waarborgen zijn ruimer dan deze van de klassieke brand- en diefstalpolis zodat hetgeen hier wordt verzekerd, uit het verzekerd kapitaal van de brandpolis kan gelicht worden. Ook de kosten om de data en de software opnieuw samen te stellen zijn verzekerd.

Cybercriminelen, phishing, … een dagelijks item in de media. Ook hier kan uw bedrijf het slachtoffer worden van grote financiële verliezen als uw website of webshop gehackt wordt. Mogelijk verspreiden ze nog wat slechte reclame de wereld in via sociale media, met alle gevolgen van dien voor uw bedrijf en uw medewerkers. Een dekking Cyber in uw verzekeringspakket kan hier wat soelaas brengen.

Verzekering rechtsbijstand

Elke zelfstandige of ondernemer beseft dat juridische conflicten onvermijdelijk zijn. De oplossing? Iedere zelfstandige of onderneming kan een polis rechtsbijstand onderschrijven. Afhankelijk van de sector waarin jij actief bent, geldt er een heel specifieke regelgeving.

Een rechtsbijstandspolis op maat en al dan niet de formule “Allrisk” biedt elk bedrijf een oplossing. De basisdekking beantwoordt aan de meest elementaire verwachtingen. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit, de omzet of specifieke situatie zijn bepaalde waarborgen wel of niet haalbaar.

Wij maken dus een polis op maat van elk bedrijf. Het is dus best om naast een onafhankelijke, ook een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar te kiezen.

Arbeidsongevallenverzekering

De veiligheid en gezondheid van een werknemer is een belangrijk aspect in het functioneren van uw bedrijf. Elke werkgever is dan ook wettelijk verplicht om haar personeel te verzekeren tegen arbeidsongevallen.

Deze verzekering dekt uw personeelsleden tegen elke lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval die hen overkomen op de werkvloer of op weg van en naar het werk. Deze waarborg is tevens uit te breiden met extra legale dekking om de medewerkers ook in hun privé sfeer tegen hun ongevallen te verzekeren.

Hospitalisatieverzekering

Toon dat je om je medewerkers geeft met een hospitalisatieverzekering. Als werkgever toon je je waardering met deze aanvullende verzekering op de ziekteverzekering. Wanneer je als werkgever je personeel verzekert met een hospitalisatieverzekering getuig je van oprechte bezorgdheid voor de mens achter je medewerkers.

Je huidige en toekomstige medewerkers zullen je dankbaar zijn. Het zorgt er bovendien voor dat je je als werkgever concurrentieel positioneert op de arbeidsmarkt.

Groepsverzekering

Elke werknemer heeft recht op het wettelijk rustpensioen. Hiermee is een minimaal inkomen op de pensioenleeftijd gegarandeerd. Op de pensioenleeftijd wordt het inkomen vaak aanzienlijk minder, tot soms 2/3 minder. Ook het wettelijk overlevingspensioen (bij overlijden van de werkende partner) is beperkt.

De groepsverzekering biedt hierop een aanvulling zodat de koopkracht van de werknemers behouden blijft wanneer ze met pensioen gaan. Deze verzekering is met andere woorden een belangrijk loonvoordeel.

Verzekering zaakvoerder

Elke dag opnieuw zet u zich als zelfstandige ten volle in voor uw zaak en uw werknemers. Maar denkt u ook eens aan uw eigen toekomst? Hier een greep uit ons aanbod voor de zelfstandige ondernemers:

Een ongelukje zit in een klein hoekje. Om zowel ongevallen in uw privéleven als tijdens uw activiteiten als zelfstandige te verzekeren, is er de verzekering Persoonlijke Ongevallen. U kiest zelf welke waarborgen u wenst; overlijden, tijdelijke en/of blijvende invaliditeit, medische kosten…

Wat als u door een ernstige ziekte of ongeval langdurig arbeidsongeschikt raakt? Uw inkomen valt weg en de tegemoetkoming van de sociale zekerheid is vaak ontoereikend. Dankzij de verzekering Gewaarborgd Inkomen krijgt u een vervangingsinkomen dat het verlies van uw beroepsinkomsten compenseert.

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

Als zelfstandige of als bedrijfsleider van uw vennootschap werkt u hard om uw zaak op te bouwen. Dit werpt ongetwijfeld vruchten af.

Maar wat als u stopt met werken? Onze sociale zekerheid biedt u slechts een beperkt vangnet. Het is dus evident dat u zelf voor later moet zorgen. Dankzij het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen ( ook vaak afgekort als: VAPZ ) bouwt u een aanvullend pensioen op. Bovendien kan dat aan de hoogste fiscale voordelen.

Individuele pensioentoezegging of IPT

Zelfstandige bedrijfsleiders kunnen hun aanvullend pensioen ook nog eens verder opbouwen via een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Hierbij financiert de vennootschap de pensioenopbouw ten voordele van de zaakvoerder.

Daarnaast wilt u er ook voor zorgen dat uw gezin voldoende sterk staat als u vroegtijdig zou overlijden, hiervoor wordt meestal een overlijdenskapitaal voorzien in de formule VAPZ of IPT. De fiscus “sponsort” u als het ware bij de opbouw van deze voorzieningen. De uitkeringen op einddatum worden eveneens fiscaal gunstig getaxeerd.

Brede weersverzekering

Speciaal voor de landbouwers onder ons bieden wij ook brede weersverzekering aan, een exclusieve samenwerking van AG Insurance en de Hagelunie
De verzekering die uw schade dekt aan uw gewassen .

Sinds 2020 krijgt u van het Vlaamse Rampenfonds geen vergoeding meer voor openluchtteeltschade door ongunstige weersomstandigheden in Vlaanderen.

Tot 2025 is er een overgangsregeling, maar wanneer u voor zo’n schade toch een vergoeding wilt, zult u nu al zélf een verzekering moeten afsluiten.
Neemt u een erkende verzekering, dan kunt u een premiesubsidie krijgen.

MEER INFORMATIE VINDT U HIER

U kan rekenen op ons vrijblijvend advies

Maak gerust een afspraak of vraag een offerte aan.